หน้าแรก

ดร.ศุภพานี โพธิ์สุ

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม


ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แบบฟอร์มประเมินเลื่อนระดับ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

0
0
408914413_808028644684004_1321851623228873088_n
408914413_808028644684004_1321851623228873088_n
422601202_795114509308751_4588978426498772903_n
422601202_795114509308751_4588978426498772903_n
422605881_797025162451019_8656569061551703314_n
422605881_797025162451019_8656569061551703314_n
422607015_794585609361641_2776385571430032072_n
422607015_794585609361641_2776385571430032072_n
422734648_805514564935412_8803098859220732541_n
422734648_805514564935412_8803098859220732541_n
422743792_806109934875875_4805851097099013351_n
422743792_806109934875875_4805851097099013351_n
422756631_805514061602129_903254062777449445_n
422756631_805514061602129_903254062777449445_n
422890628_790813359738866_1603911125868284770_n
422890628_790813359738866_1603911125868284770_n
423313740_806726998147502_9069171335445624173_n
423313740_806726998147502_9069171335445624173_n
425527452_795079602645575_578350388441920546_n
425527452_795079602645575_578350388441920546_n
427934845_807694758050726_1032075338311442376_n
427934845_807694758050726_1032075338311442376_n
428608643_803370398483162_3937473605084310141_n
428608643_803370398483162_3937473605084310141_n
428612427_804504535036415_2540132536867662823_n
428612427_804504535036415_2540132536867662823_n
428622612_803402685146600_6118849221770556925_n
428622612_803402685146600_6118849221770556925_n
428632646_807392628080939_8811184224223525537_n
428632646_807392628080939_8811184224223525537_n
428702524_807290038091198_5072378451991958187_n
428702524_807290038091198_5072378451991958187_n
429649755_806741288146073_4575982364647682835_n
429649755_806741288146073_4575982364647682835_n
429652920_808310201322515_4266670507573618290_n
429652920_808310201322515_4266670507573618290_n
429854161_806682378151964_6033398559516713916_n
429854161_806682378151964_6033398559516713916_n
429949517_808929937927208_2671905205566309144_n
429949517_808929937927208_2671905205566309144_n
430862820_809760287844173_4309528321271646778_n
430862820_809760287844173_4309528321271646778_n
430982862_810383484448520_5048413864234500687_n
430982862_810383484448520_5048413864234500687_n
430986651_809695457850656_4921488772563687145_n
430986651_809695457850656_4921488772563687145_n
431013171_811521051001430_2942890426365625123_n
431013171_811521051001430_2942890426365625123_n
431030182_810767871076748_656054120943484360_n
431030182_810767871076748_656054120943484360_n
previous arrow
next arrow

admin03

24 เม.ย. 2567

admin03

11 เม.ย. 2567
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น. [rss_gprocurement type=”P0″] [rss_gprocurement type=”B0″]
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น. [rss_gprocurement type=”15″] [rss_gprocurement type=”D0″] [rss_gprocurement type=”W0″]

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น. [rss_gprocurement type=”D1″] [rss_gprocurement type=”W1″] [rss_gprocurement type=”D2″] [rss_gprocurement type=”W2″]
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/05/2567หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การประชุมสัมมนา เวทีนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ : Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว213621/05/256721/05/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว192107/05/256708/05/2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กศ.มท 0816.2/ว189003/05/256708/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567ศส.มท 0806.4/188603/05/256703/05/2567
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกศ.มท 0816.4/ว184802/05/256702/05/2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4]กศ.มท 0816.4/ว184502/05/256702/05/2567
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.2/ว177430/04/256730/04/2567
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67)กศ.มท 0816.1/ว174826/04/256729/04/2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา รับเกียรติบัตรออนไลน์กศ.มท 0816.3/ว138929/03/256729/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีกศ.มท 0816.1/ว137828/03/256728/03/2567
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกพส.มท 0810.8/ว102807/03/256707/03/2567
จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสากศ.มท 0816.4/ว89428/02/256704/03/2567
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว197123/02/256728/02/2567
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67)กศ.มท 0816.1/ว81120/02/256721/02/2567
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.4/ว70415/02/256720/02/2567
ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคงกศ.มท 0816.3/ว75616/02/256719/02/2567
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สน.คท.มท 0808.2/ว515812/12/256615/12/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว428418/10/256625/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5กค.มท 0803.4/ว424216/10/256616/10/2566
กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษากศ.มท 0816.3/ว212421/05/256721/05/2567

ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ศุภเดช

พงษ์ประเสริฐ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

Our Visitor

044047
Users Today : 7
Users Yesterday : 69
Users This Month : 1209
Views Today : 17
Who's Online : 0

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( อีเมลกลาง) : Saraban_02480101@dla.go.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า