โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพระชัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทาใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุตาไก้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำผาสุก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะธาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว

โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสมอ

โรงพยาบาลสุขภาพตำบลหนองโพธิ์

โรงพยาบาลสุขภาพตำบลหาดกวน

รงพยาบาลสุขภาพตำบลขามเปี้ยใหญ่