แผนพัฒนาท้องถิ่น 2565

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565