เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่.. การจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) จากบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท – บ้านเนินบ่อทอง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม