เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลฏทรอนิกส์ ( e-biding ) เลขที่ E27/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย ตำบลนางัว – บ้านอูนยางคำ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 5 กันยายน 2565