เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ E29/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี – บ้านดอนติ้ว ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 5 กันยายน 2565