เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ E26/2565 การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ – บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 5 กันยายน 2565