วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางด้านการเมือง – การบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

พันธกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๑. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านสังคม
๓. การพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครอง
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๖. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๘. กาพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๙. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ