ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

File-1

1.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านสร้างเม้ก ตำบลท่าลาด – บ้านดอนยม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

2.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม – บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม – บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านโพนทัน ตำบลหนองฮี – บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม