ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

00000000-17062021133926

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก – วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก ด้วยวิธะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะะเสนอราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นท่งดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก – วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ ( e – bidding )

× How can I help you?