ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน 41 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

24.2