ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3

  1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแคน บ้านม่วง หมู่ที่ 1,7 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า – บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม – บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
× How can I help you?