ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2-1

  1. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปลาปาก ดงอินำ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู – บ้านคำผาสุข ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก – บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ – บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านโนโมง ตำบลหนองญาติ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  6. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
  7. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
  8. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
× How can I help you?