ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1-1

  1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยวังสิม สายบ้านหนองเทาใหญ่ ตำบลพุ่มแก – บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู – บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย ตำบลนางัว – บ้านอูนยางคำ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) จากบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ – บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย – บ้านกุดน้ำใส ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) จากบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม – บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) จากบ้านโปร่ง ตำบลฝั่งแดง – บ้านนาคำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) จากบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม – บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
× How can I help you?