ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ )

4.4-27092021114929

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม – บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านโพนทัน ตำบลหนองฮี – บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านสร้างเม็ก ตำบลท่าลาด – บ้านดอนยม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม – บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?