ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก