ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง