ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง -บ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )