ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ )

File-2

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก – วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )