ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำ บลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง