ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1 บ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำ บลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง