ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2 บ้านหนองซน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซน อำเภอนา ทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง