ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1 บ้านหนองหอยทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำ เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง