ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 โครงการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 120,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 โครงการ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ/เครื่องจักรกล จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ/เครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการ ยาง CRS -2 จำนวน 14 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการ ยาง CRS – 2 h จำนวน 14 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการ หิน 3/8 นิ้ว จำนวน 600 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ /เครื่องจักรกล จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล) จำนวน 12000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง