ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) จากบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท-บ้านเนินบ่อทอง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )