ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโพนทัน ตำบลหนองฮี-บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)