ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง-บ้านขอนกอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)