ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางโครงการปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านยอดชาด ตำบลยอดชาด-บ้านหนองแคน ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)