ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางโครงการปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว-บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)