ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางโครงการปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านพะทาย ตำบลพะทาย-บ้านเหล่าสวนกล้วย ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)