ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน-บ้านดงยาง (กะเสริม) ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)