ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม