ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม – บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Z e-bidding ) /ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม – บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม