ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Z e-bidding ) /ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม