ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา – บ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Z e-bidding ) /ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา – บ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม