ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดง ตำบลพนอม – บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Z e-bidding ) /ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดง ตำบลพนอม – บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม