ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biiding ) /ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม