ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล ตามแหล่งน้ำและลำน้ำสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม น้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม