ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) /งานปรับภูมิทัศน์