ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยวังสิม สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก – บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding ) งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน