ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

25

โครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน 41 ระบบ โดยวิธีคัดเลือกก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาลจำนวน 41 ระบบ