ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม – บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )