ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

222-02062021164435

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นที่ทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม – บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?