ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

5-28052021153558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟฟัลต์ติกคอนกรีต ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก – บ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก

× How can I help you?