ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2-28052021153350

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านโปร่ง ตำบลฝั่งแดง – บ้านนาคำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

× How can I help you?