ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

File-3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก – วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding )