การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม – บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )