การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง

11

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก – บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?