การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 โครงการ

2.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25666 จำนวน 5 โครงการ

3.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ