การประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง

03-14092021150235

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู – บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านพระซอง ตำบลพระซอง- บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?